Автор книги: Мина Спиридонова

Название книги:
Зимни хали
Легенда за мостотворците
Лирика
Среща през времето
Утринта на просветлението