Автор книги: Марк Гейзель

Название книги:
Снимите ваши галоши!